Menu https://www.optimalnahypoteka.sk/

S kým spolupracujeme

Spoločnosť KAMAPRO, s.r.o. má uzatvorené zmluvy o sprostredkúvaní úverov s ďalej špecifikovanými finančnými inštitúciami (najmä bankami, zahraničnými bankami, pobočkami zahraničných bánk, inštitúciami poskytujúcimi spotrebiteľské úvery), pričom všetky zmluvy majú nevýhradnú povahu. Finančné inštitúcie, s ktorými spoločnosť KAMAPRO, s.r.o. spolupracuje, sú:

Inštitúcia Adresa IČO Obchodný regiter
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Eurovea Central 1, Pribinova4, 81109 Bratislava 36 869 856 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo 1895/B
Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, Bratislava 815 63 36 854 140 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky Pribinova 10, Bratislava 811 09 36 819 638 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1503/B
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Prievozská 4/A, Bratislava 821 09 36 861 146 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1660/B
OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, Bratislava 813 54 31 318 916 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 335/B
Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 31 340 890 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B
Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava 832 37 00 151 653 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06 00 686 930 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A, Bratislava 813 33 47 251 336 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90 31 320 155 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B